REGULAMIN PROMOCJI

„ -20% NA KOLEKCJĘ WIOSNA LATO 2018 ”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „ -20% NA KOLEKCJĘ WIOSNA LATO 2018”jest spółka Hexeline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, przy ul. Puszkina 62/64, 92-516 Łódź, NIP: 7262655438, REGON: 360239222, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem: 533223 zwana dalej Organizatorem 
 2. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest promocja „-20% NA KOLEKCJĘ WIOSNA LATO 2018” (dalej „Promocja”). Treść regulaminu jest dostępna w Salonach, na stronie internetowej sklepu (https://e-hexe.com.pl) oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Promocja obowiązuje w Salonach stacjonarnych HEXELINE oraz w Sklepie Internetowym HEXELINE. Produkty objęte Promocją, dostępne w Sklepie Internetowym HEXELINE, posiadają specjalne oznaczenie.   
 4. Promocja polega na sprzedaży promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c., które w okresie obowiązywania Promocji dokonają zakupu/ów produktu/ów objętych Promocją, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu oraz zaakceptują niniejszy Regulamin (,,Uczestnik Promocji”).

 

§ 2

WARUNKI PROMOCJI 

 1. W ramach Promocji pod warunkiem wskazanym w § 1 ust. 5 Regulaminu Uczestnik ma możliwość nabycia produktu/ów z kolekcji wiosna lato 2018 z uwzględnieniem 20% rabatu.

 

§ 3

 1. Promocja obowiązuje w dniach: 19.04.2018 – 23.04.2018
 2. Produkty objęte niniejszą promocją to:  kolekcja wiosna lato 2018 dostępna w Salonach stacjonarnych i w Sklepie Internetowym
 3. Rabat na produkt przy sprzedaży w Promocji naliczany jest od cen aktualnych, na metce.
 4. Produkty nieobjęte promocją to: kolekcja Never Out of Stock.
 5. Promocja nie łączy się z Kartami Stałego Klienta, kartami płatniczymi (mBanku i CitiBanku) oraz innymi równolegle obowiązującymi promocjami. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

§ 4

WYMIANA/ZWROT w ramach promocji „-20% NA KOLEKCJĘ WIOSNA LATO 2018”:

 1. Produkty zakupione w ramach Promocji w Salonach stacjonarnych HEXELINE nie podlegają zwrotom, ani wymianom- zarówno w czasie Promocji, jak i po jej zakończeniu. 
 2. Produkty zakupione w ramach Promocji w sklepie internetowym HEXELINE - mogą być zwracane/wymieniane na następujących zasadach:   
  1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować HEXELINE o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
  2. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji, Klient otrzyma zwrot kwoty, którą zapłacił za te produkty w momencie dokonywania transakcji. 

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w Sklepie, Salonach oraz siedzibie Organizatora Promocji.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 7. Regulamin wchodzi w życie z 19.04.2018 r.