Darmowa dostawa !
przy zamówieniach od 500 pln

Darmowa dostawa !
przy zamówieniach od 500 pln

Connect with Facebook

REGULAMIN PROMOCJI

„ - 30% NA DRUGI PRODUKT ”


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „-30% na drugi produkt” jest spółka Hexeline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, przy ul. Puszkina 62/64, 92-516 Łódź, NIP: 7262655438, REGON: 360239222, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem: 533223 zwana dalej Organizatorem

 2. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest promocja „-30% NA DRUGI PRODUKT” (dalej „Promocja”). Treść regulaminu jest dostępna w Salonach, na stronie internetowej sklepu (https://e-hexe.com.pl). oraz w siedzibie Organizatora.

 3. Promocja obowiązuje w Salonach stacjonarnych HEXELINE oraz w Sklepie Internetowym HEXELINE

 4. Promocja polega na sprzedaży promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch dowolnych produktów, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu oraz zaakceptują niniejszy Regulamin (,,Uczestnik Promocji”).


§ 2

WARUNKI PROMOCJI

 1. W ramach Promocji pod warunkiem wskazanym w § 1 ust. 5 Regulaminu Uczestnik ma możliwość nabycia drugiego, tańszego produktu z uwzględnieniem  30 % rabatu.

 2. Jeśli wybrane dwa produkty :

  1. są w tej samej cenie – rabatowi podlega  dowolny produkt

  2. są w różnych cenach – rabatowi podlega najtańszy produkt


§ 3

 1. Promocja obowiązuje w dniach: 17 – 19.04.2018 r.

 2. Produkty objęte niniejszą promocją to: cała kolekcja dostępna w Salonach stacjonarnych i sklepie internetowym.

 3. Rabat na drugi najtańszy produkt przy sprzedaży w Promocji naliczany jest od cen aktualnych na metce.

 4. Produkty nieobjęte promocją to: kolekcja Never Out of Stock (kolekcja specjalnie oznaczona).

 5. Promocja nie łączy się z Kartami Stałego Klienta, kartami płatniczymi (mBanku i CitiBanku) oraz innymi równolegle obowiązującymi promocjami. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

§ 4

WYMIANA/ZWROT KOMPLETÓW W RAMACH PROMOCJI „-30% NA DRUGI PRODUKT”:

 1. Produkty zakupione w ramach Promocji w Salonach stacjonarnych HEXELINE nie podlegają zwrotom, ani wymianom- zarówno w czasie Promocji, jak i po jej zakończeniu.

 2. Produkty zakupione w ramach Promocji w sklepie internetowym HEXELINE - mogą być zwracane/wymieniane na następujących zasadach:   

  1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować HEXELINE o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

  2. W przypadku zwrotu obu produktów zakupionych w ramach Promocji, Klient otrzyma zwrot kwoty, którą zapłacił za te produkty w momencie dokonywania transakcji. W przypadku zwrotu wyłącznie 1 produktu nieobjętego rabatem 30%, wartość zwrotu za ten produkt zostanie pomniejszona o kwotę rabatu uzyskanego na drugim promocyjnym – zachowanym przez Klienta – produkcie

  3. Przy odstąpieniu od umowy, co do 1 z zakupionych produktów, wystawiany jest paragon korygujący na wszystkie pozycje, a następnie wystawiany jest nowy paragon na produkt, który Klient zatrzymał, ale przy uwzględnieniu ceny regularnej.

  4. Przy dokonaniu wymiany, wystawiany jest paragon korygujący na wszystkie pozycje, a następnie wystawiany jest nowy paragon na: produkt, który Klient zatrzymał oraz na produkt wymieniony. Koszyk zostaje przeliczony ponownie według zasad obowiązującej Promocji.


§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

2. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w Sklepie, Salonach oraz siedzibie Organizatora Promocji.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Organizator zastrzega sobie prawo – z uzasadnionych przyczyn – do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych uczestników promocji  poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach lub na stronie internetowej.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2018 r.