Regulamin newslettera

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi Newslettera – gazetki elektronicznej wydawanej przez Halinę Zawadzką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HEXELINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul.Puszkina 62/64, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7262655438, REGON: 360239222, (dalej jako Hexeline).

2. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

3.  Przedmiotem usługi Newsletter jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Hexeline na adres Użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Newsletterem.

4. Usługa Newslettera ma charakter bezpłatny i jest dostępna dla każdego użytkownika serwisu pod warunkiem spełnienia czynności, o której mowa w punkcie  5. Regulaminu.

5. Newsletter zawiera między innymi materiały marketingowe, reklamy, aktualną ofertę produktów marki Hexeline oraz informacje dotyczące samej działalności marki, oraz promocji, których organizatorem jest Hexeline

6. W celu otrzymywania Newslettera, Użytkownik powinien:

a) dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.e-hexe.com.pl swojego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail),

b) aktywować przycisk „Zamawiam”,

c) posiadać aktywne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail),

d) aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

7. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości wysłanej automatycznie, pomiędzy stronami (Użytkownikiem i Hexeline) zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.

Potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w postaci: Newslettera, przesyłek zawierających oferty handlowe Hexeline oraz informacji o organizowanych przez Hexeline akcjach promocyjnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Każdy subskrybent Newslettera ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę, o której mowa w pkt 6 Regulaminu, poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości przesłanej przez Hexeline w ramach usługi Newsletter lub przesłanie stosownej wiadomości na adres esklep@hexe.com.pl. Hexeline potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera Hexeline zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.

9. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

10. Każdy Newsletter zawiera:

a) informację o Hexeline jako nadawcy

b) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera

c) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newslettera lub zmiany adresu poczty elektronicznej subskrybenta.

11. Hexeline oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.