Darmowa dostawa !
przy zamówieniach od 500 pln

Darmowa dostawa !
przy zamówieniach od 500 pln

Connect with Facebook

REGULAMIN PROMOCJI

do -60% na wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „do -60% na wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018” jest spółka Hexeline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, przy ul. Puszkina 62/64, 92-516 Łódź, NIP: 7262655438, REGON: 360239222, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem: 533223 zwana dalej Organizatorem

 2. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest promocja „do -60% na wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018” (dalej „Promocja”). Treść regulaminu jest dostępna w Salonach, na stronie internetowej sklepu (https://e-hexe.com.pl) oraz w siedzibie Organizatora.

 3. Promocja obowiązuje w Salonach stacjonarnych HEXELINE oraz w Sklepie Internetowym HEXELINE. Produkty objęte Promocją, dostępne w Sklepie Internetowym HEXELINE, posiadają specjalne oznaczenie.

 4. Promocja polega na sprzedaży promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c., które w okresie obowiązywania Promocji dokonają zakupu/ów produktu/ów objętych Promocją, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu oraz zaakceptują niniejszy Regulamin (,,Uczestnik Promocji”).

 

§ 2

WARUNKI PROMOCJI

 1. W ramach Promocji pod warunkiem wskazanym w § 1 ust. 5 Regulaminu Uczestnik ma możliwość nabycia wybranych modeli produktu/ów z kolekcji wiosna lato 2018 z uwzględnieniem rabatu
  do -60%.

 

§ 3

 1. Promocja obowiązuje w dniach: od 09.07.2018 do odwołania.

 2. Produkty objęte niniejszą promocją to: wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018 dostępne w Salonach stacjonarnych i w Sklepie Internetowym

 3. Rabat na produkt przy sprzedaży w Promocji naliczany jest od cen pierwszych.

 4. Rabat obejmuje tylko i wyłącznie wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018.

 5. Promocja nie łączy się z Kartami Stałego Klienta, kartami płatniczymi (mBanku i CitiBanku) oraz innymi równolegle obowiązującymi promocjami. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

§ 4

WYMIANA/ZWROT w ramach promocji „do -60% na wybrane modele z kolekcji wiosna lato 2018”:

 1. Produkty zakupione w ramach Promocji w Salonach stacjonarnych HEXELINE nie podlegają zwrotom, ani wymianom- zarówno w czasie Promocji, jak i po jej zakończeniu.

 2. Produkty zakupione w ramach Promocji w sklepie internetowym HEXELINE - mogą być zwracane/wymieniane na następujących zasadach:

  1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować HEXELINE o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

  2. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji, Klient otrzyma zwrot kwoty, którą zapłacił za te produkty w momencie dokonywania transakcji.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

 2. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w Sklepie, Salonach oraz siedzibie Organizatora Promocji.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07.2018 r.